Regulamin

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy Voltrasklep.pl (zwany dalej „Sklepem”) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu na stronie www.voltrasklep.pl zgodnie z niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”).

2. Sklep prowadzony jest przez firmę Voltra Sp. z o. o. z siedzibą w Radzyminie. Dokumenty na temat spółki dostępne są w zakładce "O firmie".

3. Aby dokonać zakupów wystarczy dodać produkty do wirtualnego koszyka oraz wypełnić formularz zamówienia wypełniając wymagane pola.

4. Poprzez wypełnienie formularza klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w nim podanych. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.).

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zakupu danych przedmiotów.

 

II. PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Przedmiotami transakcji na stronie internetowej sklepu, są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na Voltrasklep.pl w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w wartości brutto (to jest ze wskazaniem kwoty netto w złotych polskich oraz stawki i kwoty podatku VAT).

3. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

4. Produkty oznaczone jako "promocja" są produktami nie używanymi.

5. Ceny i dostępność pozycji oznaczonych jako "promocja" obowiązują po potwierdzeniu przez opiekuna sklepu.

6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn.

 

III. ZAMÓWIENIA

1. Klientem sklepu może być wyłącznie posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna lub osoba prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie („Klient”).

2. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Klient dokonuje zamówienia przez dodawanie przedmiotów do wirtualnego koszyka.

4. W procesie składania zamówienia na zasadach, o których mowa wyżej, Sklep udziela Klientowi wyczerpujących i jasnych informacji dotyczących w szczególności:

a. przedmiotu zamówienia, jego właściwości, oraz dokładniej specyfikacji,

b. łącznej ceny obejmującej cenę towaru/ów wraz z kosztami dostawy oraz sposobu i terminu zapłaty,

c. sposobu i terminu dostawy,

d. danych Sklepu obejmujących nazwę, adres, wskazanie Sądu prowadzącego akta rejestrowe, numer KRS,

e. sposobu komunikowania się z konsumentem poprzez podanie danych w formularzu podczas zamawiania produktów do realizacji zamówienia i ewentualnych reklamacji,

f. procedury rozpatrywania reklamacji.

5. Zgodnie z art. 12 ustawy o prawach konsumenta, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Voltra Sp. z o.o. poinformuje konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;

6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

7) sposobie i terminie zapłaty;

8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;

19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;

21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

6. Klient po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany e-mailem zwrotnym potwierdzającym fakt złożenia zamówienia oraz jego pełną specyfikację. Zamówienie zostaje przyjęte w momencie wysłania przez opiekuna Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie potwierdzenia jest jednocześnie zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą Voltra Sp. z o. o. - właścicielem Sklepu. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w potwierdzeniu złożonego zamówienia. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Jeżeli Klient wybierze formę płatności „Przelew”, dopiero w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Voltra Sp. z o.o., Sklep przystąpi do wysyłki zamówionego asortymentu.

8. W niektórych niezbędnych i uzasadnionych przypadkach opiekun Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia ewentualnych niejasności.

9. Zamówienia, z wybraną formą płatności "Przelew bankowy" , z których wpływ środków nie zostanie odnotowany w ciągu 7 dni na rachunku bankowym przez firmę Voltra Sp. z o. o., mogą zostać anulowane o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, e-mailem.

10. Voltra Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu Klienta przez opiekuna Sklepu.

11. O brakach w towarze lub ewentualnych zaistniałych problemach związanych z możliwością realizacji zamówienia Klient powiadamiany jest niezwłocznie przez opiekuna Sklepu drogą mailową.

 

IV. WIRTUALNY KOSZYK

1. Umieszczenie w koszyku wybranych towarów nie jest równoznaczne z ich zakupem.

2. Towar znajdujący się w koszyku Klienta do chwili zakończenia całego procesu zakupu jest własnością Sklepu.

 

V. FAKTURY / DOWÓD ZAKUPU

1. List przewozowy jest dowodem zakupu do każdego zamówionego produktu.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Klienta uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

3. W przypadku braku akceptacji Klienta zarejestrowanego jako "firma" na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, dodatkowo wystawiona faktura VAT będzie przesyłana Pocztą Polską na wskazany adres.

 

VI. GWARANCJA

Produkty dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta, zgodnie z pkt. II podpkt. 3. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z regulaminem Sklepu, w pełni akceptuje jego warunki i wyraża zgodę na udzielenie mu wszelkich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Voltra Sp. z o.o. dołożyła wszelkich starań, by informacje zawarte na stronach Sklepu były zgodne z prawdą i aktualne, jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach Sklepu lub zdjęcia (a w szczególności kolory oferowanych produktów) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości. Klient może każdorazowo upewnić się u opiekuna Sklepu co do szczegółowych właściwości danego towaru.

3. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcjach obsługi i zastosowania. Firma Voltra Sp. z o. o. nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych w Sklepie produktów.

4. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.12.2015 i ma zastosowanie do umów zawieranych od tego dnia.

6. Voltra Sp. z o.o. może zmienić Regulamin w każdym czasie i opublikować zmieniony Regulamin na stronie internetowej Sklepu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827).

 

Zarząd Firmy Voltra Sp. z o. o.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.voltrasklep.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku pocztą elektroniczną). 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zostaną one naliczone zgodnie z obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej, podanym na stronie http://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/wysylka/paczki/# 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu: 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adresat tj. Voltra Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie przy ul. W. Reymonta 12E/47, 05-250 Radzymin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376498 (aktualny odpis z KRS stanowi załącznik do niniejszej umowy), NIP: 527-26-47-089, REGON: 142784603, kapitał zakładowy:66 500,00 zł, w całości wpłacony
 

Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *) 

Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *) 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

Adres konsumenta(-ów) 

Podpis konsumenta(-ów) 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Data 

 

 

( *) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl